مدارك لازم جهت ثبت نام دانش آموزان پايه هفتم

1- اصل و فتوكپی صفحه اول شناسنامه
2- چهار قطعه عكس 4×3 (با زمینه سفید)
3- اصل و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی پدر و مادر
4- فتوکپی مدرک تحصیلی پدر و مادر
5- فتوكپي كارت جانبازی یا آزاده (برای فرزندان جانباز یا آزاده)
6- فتوكپی حكم كارگزينی پدر يا مادر (براي فرزندان فرهنگی)
7- تكميل فرم های ثبت نام در آموزشگاه (حضور دانش آموز الزامی است)
8- انجام امور حسابداری